لیست پست های با تگ : Active

  • چرخه حیات دامنه های بین المللی

    چرخه حیات دامنه های بین المللی

      نمودار فوق چرخه حیات دامنه ها را طبق قوانین موسسه ICANN نشان می دهد. توجه داشته باشید که دامنه های ir. از این قاعده مستثنی می باشند.   دورهادامه ..

     تاریخ انتشار : 21 آوریل 2013