» تعرفه خطوط اختصاصی :

رقم

نمونه

شماره درخواستی +پنل کامل

شماره معمولی + پنل کامل

14

10000123456789

استعلام گردد

80.000 تومان

13

1000012345678

استعلام گردد

110.000 تومان

12

100001234567

استعلام گردد

200.000 تومان

11

10000123456

استعلام گردد

250.000 تومان

10

1000012345

استعلام گردد

350.000 تومان

9

100001234

استعلام گردد

450.000 تومان

8

10000123
10001234

استعلام گردد

7

1000123

استعلام گردد

6

100012

استعلام گردد

توجه : کلیه شماره ها همراه با پنل کامل و با محاسبه 6 درصد مالیات و ارزش افزوده می باشد .

رقم

نمونه

شماره درخواستی + پنل با کلیه امکانات

شماره معمولی + پنل با کلیه امکانات

12

200026460000

استعلام گردد

350.000 تومان

10

2000264600

استعلام گردد

500.000 تومان

9

200026460

استعلام گردد

850.000 تومان

8

20002646

استعلام گردد

1.500.000 تومان


توجه : کلیه شماره ها همراه با پنل کامل و با محاسبه 6 درصد مالیات و ارزش افزوده می باشد .

رقم

نمونه

شماره + پنل با کلیه امکانات

14

30006320123456

80.000 تومان

12

300063201234

200.000 تومان

10

3000632012

300.000 تومان

8

30006320

استعلام گردد

توجه : کلیه شماره ها همراه با پنل کامل و با محاسبه 6 درصد مالیات و ارزش افزوده می باشد .

سطح حداقل گردش سالیانه پیامک فارسی پیامک لاتین
سطح 1 0 11 25.5
سطح 2 150000 10.5 24.1
سطح 3 500000 10 23.4
سطح 4 1100000 9.5 22.9
سطح 5 3750000 9 22.5
سطح 6 7500000 8.7 21.8
سطح 7 13500000 8.4 21.5

توجه : کلیه سطوح و قیمت ها بدون محاسبه 6 درصد مالیات و ارزش افزوده می باشد .
توجه : هزینه ارسال از خطوط 2000 مبلغ 2 تومان بالاتر از سطح کاربر میباشد .
توجه : قیمت خطوط در اپراتور 2000 بعد از استعلام و مشخص شدن قیمت از سوی آتیه داده پرداز به مشتری اعلام خواهد شد .