network2

 

Repeater : تقویت کننده هایی هستد که با زمان بندی مجدد و با بازسازی پاکت ها یا قالب های اطلاعاتی ,طول موثر کابل شبکه را به چندین هزار متر افزایش می دهند.
Concentrator : تمرکز دهنده ویک وسیله ارتباطی است که سیگنالهای جند منبع ,مثل پایانه های یک شبکه را قبل از ارسال به مقاصد در یک یا جند سیگنال ترکیب می کند .
Hub :یا متمرکز کننده ,عموما دارای گذرگاههای مقصد است که یک گذرگاه آن برای ارتبا ط با کابل محور ستون اصلی وبقیه گذرگا ه های آن برای ارتبا ط با ایستگاه های شبکه مورد استفاده قرار می گیرد .
Bridge : پل ها تکرار کننده هایی هستند که اطلا عات را کنترل شده به LAN های مختلف هدایت می کنند ودو شبکه مستقل را در سطح لایه پیوند داده از مدل OSIبه یگدیگر اتصال می دهند . اتصال بین یک شبکه اترنت و شبکه Token busمعمولابا یک پل صورت می گیرد.
Routers : مسیر گردان ها نیز پل هایی هستند که نه تنها با آدرس مبدا و مقصد پاکت ها سروکار دارند بلکه به خاطر قابلیت پردازش اضافی امکان انتخاب بهترین و مقرون به صرفه ترین مسیر را نیز دارا می باشد Router ها برای پرو تکل های ناشناخته مانند پل عمل می کنند ودر مقابل پروتکل های شناخته شده و مشخص رفتار مسیر گردان را ارائه می دهند.
Gateway : این تجهیزات در بالاترین سطح پروتکل عمل می کنند وبه سیستم ها وشبکه ها اجازه می دهند تا پروتکل های متفاوت را با یکدیگر مرتبط سازند.اشتراک در شبکه هاي اجتماعي :

مطالب مرتبط با اين نوشته Related to this post