chmod

برای تغییر سطح دسترسی های یک فایل یا پوشه از CHMOD استفاده می شود.

CHMOD = CHange MODe

سطح دسترسی فرمان  
W G U    
rwx rwx rwx chmod 777 filename  
r-x rwx rwx chmod 775 filename  
r-x r-x rwx chmod 755 filename  
r– rw- rw- chmod 664 filename  
r– r– rw- chmod 664 filename  

U = User
G = Group
W = World

r = Readable
w = writable
x = executable
– = no permission

روش دیگر :

سطح دسترسی ها :

400   read by owner
040   read by group
004   read by anybody (other)
200   write by owner
020   write by group
002   write by anybody
100   execute by owner
010   execute by group
001   execute by anybody

برای ترکیب ، فقط کافی است مقادیر را با هم جمع کنید . به عنوان مثال برای به دست اوردن اجازه

خواندن ، نوشتن ، اجرا توسط صاحب ؛

خواندن ، اجرا توسط گروه ؛

و اجرا توسط همه ،


کافی است مقادیر :

400+200+100+040+010+001

را با هم جمع کنید . که می شود 751اشتراک در شبکه هاي اجتماعي :

مطالب مرتبط با اين نوشته Related to this post