view-visit-simasite

برای نمایش بازدید از سایت بدون دردسر از کار افتادن افزونه ها مشکلات دیتابیس و … میتوانید از کد زیر استفاده کنید . در این کد از post_meta خود وردپرس برای بررسی تعداد بازدید استفاده می شود .

کد زیر را در  funnction.php کپی کنید.

<?php
// function to display number of posts.
function getPostViews($postID){
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return "0 View";
  }
  return ' '.$count;
}
// function to count views.
function setPostViews($postID) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  }else{
    $count++;
    update_post_meta($postID, $count_key, $count);
  }
}
?>

 

کد زیر را در single.php کپی کنید.

 بازدید : <?php setPostViews(get_the_ID()); ?><?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

 

و در بقیه صفحات مانند page.php ، search.php ، category.php  و … کد زیر را قرار بدهید .

 بازدید : <?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>اشتراک در شبکه هاي اجتماعي :

مطالب مرتبط با اين نوشته Related to this post