stats

با توجه به اینکه استفاده زیاد از افزونه ها همواره موجب کاهش سرعت سایت میشه بهتره سعی کنید زیاد از افزونه های مختلف استفاده نکنید

در این مطلب روش نمایش تعداد بازدید از مطالب رو توسط post meta آموزش میدم امیدوارم به دردتون بخوره .

برای نمایش تعداد بازدید مطالب باید به ترتیب مراحل زیر روانجام بدید :

1- فایل function.php قالب وردپرس خودتون رو باز کنید و کد زیر رو توش کپی کنید :

<br />
<!--?php // function to display number of posts. function getPostViews($postID){   $count_key = 'post_views_count';   $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);   if($count==''){     delete_post_meta($postID, $count_key);     add_post_meta($postID, $count_key, '0');     return "0 View";   }   return ' '.$count; } // function to count views. function setPostViews($postID) {   $count_key = 'post_views_count';   $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);   if($count==''){     $count = 0;     delete_post_meta($postID, $count_key);     add_post_meta($postID, $count_key, '0');   }else{     $count++;     update_post_meta($postID, $count_key, $count);   } } // Add it to a column in WP-Admin add_filter('manage_posts_columns', 'posts_column_views'); add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_column_views',5,2); function posts_column_views($defaults){   $defaults['post_views'] = __('Views');   return $defaults; } function posts_custom_column_views($column_name, $id){ 	if($column_name === 'post_views'){     echo getPostViews(get_the_ID());   } } ?--><br />

2- فایل single.php را باز کنید و کد زیر را در داخل حلقه قرار بدید :

<br />
<!--?php setPostViews(get_the_ID()); ?--><br />

3- اکنون هر کجای قالب که نیاز دارید بازدید رو نشون بدید کد زیر را کپی کنید :

<!--?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?-->


اشتراک در شبکه هاي اجتماعي :

مطالب مرتبط با اين نوشته Related to this post