get-page-content-simasite

 

برای دریافت اطلاعت یک برگه توسط آیدی دو روش وجود دارد که در زیر هر دو روش آموزش داده می شود.

عکس زیر در به دست آوردن ID برگه به شما کمک می کند.

get-id-simafun

روش یک :

<div class="post">
<?php
$id=2026;
$post = get_page($id);
$content = apply_filters('the_content', $post->post_content);
echo $content;
?>
</div>

 

روش دو :

 

اخیراً من در حال کار بر روی یک پروژه نیاز به نمایش توضیحاتی کوتاهی از برگه “درباره ما” در قسمت فوتر داشتم . بنابراین چاره ای برای نمایش توضیحات کوتاه از محتویات برگه پیدا کردم . در این روش ما می توانیم تعداد کلمات نمایش داده شده را نیز تعیین کنیم .

کد زیر را در فایل functions.php قالب خود اضافه کنید .

<?php
if(!function_exists('getPageContent'))
  {
    function getPageContent($pageId,$max_char)
    {
      if(!is_numeric($pageId))
      {
        return;
      }
      global $wpdb;
      $nsquery = 'SELECT DISTINCT * FROM ' . $wpdb->posts .
      ' WHERE ' . $wpdb->posts . '.ID=' . $pageId;
      $post_data = $wpdb->get_results($nsquery);
      if(!empty($post_data))
      {
        foreach($post_data as $post)
        {
          $text_out=nl2br($post->post_content);
          $text_out=str_replace(']]>', ']]>', $text_out);
          $text_out = strip_tags($text_out);
          return substr($text_out,0,$max_char);</p>
<p>        }
      }
    }
}
?>

 

سپس برای نمایش محتویات برگه از کد زیر در هر جا که مایل هستید نمایش داده شود ، استفاده کنید .

<?php echo getPageContent(11,150); //First parameter is PAGE ID and second is number of words displayed. ?>

 

و یا

شما میتوانید از فانکشن getPost برای گرفتن محتویات برگه استفاده کنید.

$my_postid = 12;//This is page id or post id
$content_post = get_post($my_postid);
$content = $content_post->post_content;
$content = apply_filters('the_content', $content);
$content = str_replace(']]>', ']]>', $content);
echo $content;اشتراک در شبکه هاي اجتماعي :

مطالب مرتبط با اين نوشته Related to this post